Press "Enter" to skip to content

Vedtægterne for SBS

Foreningens vedtægter er vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling den 11. februar 1978 og ændret ved generalforsamling den 29. november 1979, ved generalforsamling den 7. november 1981, ved generalforsamling den 27. november 1982, ved generalforsamling den 14. november 1987, ved generalforsamling den 3. november 1990, ved generalforsamling den 30. oktober 1999, ved generalforsamling den 6. november 2010, ved generalforsamling den 2. november 2013, ved generalforsamling den 7. november 2015, ved generalforsamling den 2. november 2019, ved generalforsamling den 29. oktober 2022 og ved generalforsamling den 28. oktober 2023.

§1

Navn

Foreningens navn er Skandinavisk Bryggerisouvenir Samlerforening.

Stiftet den 18. oktober 1969 i København.

§2

Formål

Foreningens formål er at samle samlere af bryggeri- og mineralvandssouvenir og virke for disses fælles interesser.

At drive bryggerihistorisk efterforskning ved at medvirke til opsøgning og om muligt bevare materiale af betydning for en beskrivelse af bryggeriers og mineralvandsfabrikkers virke.

At udbrede kendskab til vor hobby og fremme forståelsen herfor i offentligheden.

At informere medlemmerne om alt vedrørende vor hobby, blandt andet på vores hjemmeside.

At forestå og medvirke til udgivelse af bryggerihistorisk litteratur herunder kataloger over bryggerisouvenirs.

At drive agitation og oplysningsvirksomhed om foreningen.

At samarbejde med private og offentlige institutioner, bryggerier og deres organisationer samt tilsvarende samlerforeninger udenfor Skandinavien.

At samle medlemmerne til større arrangementer på indenlandsk og skandinavisk plan samt arrangere internationale byttemøder.

Og i øvrigt tage initiativer, der tjener til støtte for foreningens drift.

§3

Medlemsskab

Som personligt A-medlem kan optages enhver samler af bryggerisouvenir, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter.

Som personligt B-medlem kan optages enhver, der bor i samme husstand som et A-medlem, og kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter.

Som upersonligt medlem kan optages firmaer, institutioner, foreninger og lignende.

Ved medlemskab opkræves et indmeldelsesgebyr, fastsat af generalforsamlingen.

§4

Stemmeret

Kun personlige medlemmer, som har betalt kontingent har stemmeret og kan vælges til tillidsposter.

§5

Kontingent

Kontingentet for A-medlemmer og kontingentet for B-medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. Ingen medlemmer må være mere end 2 måneder i restance.

§6

Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling.

Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bilagskontrollant vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen på ulige årstal. Kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 bilagskontrollant vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen i lige årstal.

2 suppleanter og 1 bilagssuppleant vælges på hver generalforsamling for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær og nedsætter de til enhver tid nødvendige udvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Møder afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst 2 gange om året.

Forsømmer et bestyrelsesmedlem 2 på hinanden følgende møder uden at angive grund, betragtes vedkommende som fratrådt, og suppleanten indtræder i stedet.

Bestyrelsen skal føre protokol over bestyrelsesmøderne. Denne skal fremlægges mindst 2 timer før generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår går fra 1. september til 31. august. Kassereren skal føre en kassebog, der nøjagtigt angiver indtægter og udgifter. Regnskabet skal foreligge til kontrol senest to uger før generalforsamlingen. Kassereren skal endvidere føre medlemskartotek. Alle udgiftsbilag skal kontrasigneres af formanden.

Den til en hver tid siddende kasserer er foreningens tegningsberettigede.

Bilagskontrollanterne skal kontrollere regnskabet mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Bilagskontrollanterne skal have adgang til at foretage uanmeldt kontrol.

§7

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ophæve eller forandre vedtægter samt fastsætte retningslinjer for foreningens praktiske virksomhed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober kvartal på skift i landsdelene, hvis det er muligt. Indkaldelsen sker gennem foreningens medlemsblad ØLKASSEN, samt på foreningens hjemmeside, bilagt dagsorden, med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før. Formanden aflægger en af bestyrelsen godkendt beretning, og kassereren fremlægger revideret regnskab. Den afgående bestyrelse fremlægger forslag til fremtidig virksomhed og indstiller evt. kandidater til nyvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 3 bestyrelsesmedlemmer eller 10% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til formanden bilagt motiveret dagsorden.

Indkaldelsen sker, når bestyrelsen ønsker ekstraordinær generalforsamling, ved skriftlig meddelelse bilagt dagsorden senest to uger før dens afholdelse. Hvis medlemmerne begærer ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal indkaldelse ske senest fire uger fra begæringens modtagelse, og de underskrivende medlemmer har mødepligt.

Alle personvalg er skriftlige. Til valg af formand og kasserer kræves absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås dette ikke i første omgang, udgår vedkommende med lavest stemmetal, og nyt valg foretages. Dette gentages, indtil der opnås absolut flertal for kandidaterne.

Alle generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal. 1/3 heraf kan dog kræve afgørelser truffet på generalforsamlingen udlagt til endelig afgørelse ved urafstemning. Beslutninger træder da først i kræft, når der inden to uger ligeledes er konstateret flertal herfor i de indkomne stemmer.

§8

Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren med 1 måneds varsel til udgang af regnskabsåret. Ved udmeldelse er man pligtig til at betale skyldigt kontingent samt evt. anden gæld til foreningen.

Ved udmeldelse af et A-medlem med tilknyttede B-medlemmer skal et af disse melde sig ind som A-medlem for at beholde medlemskab af foreningen.

§9

Genindmeldelse

Ved evt. genindmeldelse skal al gammel gæld betales.

§10

Medlemmer

Medlemmerne bør orientere foreningen om nyheder inden for vort område samt kendskab til andre samlere.

Kun bestyrelsen eller en af denne udpeget person, må i foreningens navn rette henvendelse til bryggerier, andre samlerforeninger og lignende.

Bestyrelsen træffer aftale med bryggerierne om fordeling af samlermaterialer m.v. til medlemmerne.

Medlemmerne forpligter sig til at afholde sig fra på auktionssider, at sælge nye etiketter som er modtaget fra SBS-stævneposer / etiketposer. Hvis et medlem findes skyldig heri, vil vedkommende få en påtale. Ved gentagelser vil medlemmet først modtage en skriftlig advarsel og efterfølgende, hvis medlemmet fortsat findes skyldig heri, blive udelukket jvf. §12.

§11

Afdelinger (grupper)

Foreningens medlemmer kan på eget initiativ oprette grupper af lokale samlere (lokalgrupper) og grupper af samlere med fælles interesseområde indenfor bryggerisouvenirs (interessegrupper).

Grupperne fastsætter selv hvilke lokale områder/interesseområder, de vil omfatte.

Grupperne vælger selv ledelsesform og ledelse.

Grupperne fastsætter selv retningslinjer for deres virke (vedtægter, love, forretningsorden). Disse må dog ikke være i strid med SBS’s vedtægter.

Grupperne bør informere SBS’s bestyrelse om aktiviteter og arrangementer.

Grupperne kan ikke uden SBS’s samtykke handle i SBS’s navn eller bruge SBS’s navn eller bomærke.

Grupperne kan orientere om deres arrangementer og bringe meddelelser i ØLKASSEN. Disse arrangementer bør være åbne for alle SBS’s medlemmer, så frem pladsforholdene tillader det. SBS’s bestyrelse bør i samarbejde med grupperne støtte initiativer og arbejde, evt. også økonomisk.

§12

Eksklusion

Intet medlem kan ekskluderes uden generalforsamlingsbeslutning. Dog kan en enig bestyrelse, hvor den skønner det nødvendigt, udelukke et medlem af foreningen, indtil forslag om eksklusion kan behandles på den ordinære generalforsamling. Eksklusion og udelukkelse gælder tillige for evt. medlemskab af lokal samlergruppe.

§13

Ændringer

Ændring af disse vedtægter kan kun ske ved beslutning på ordinær generalforsamling efterfulgt af urafstemning blandt foreningens medlemmer.

§14

Opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning, der kun kan finde sted, såfremt 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor på en i denne anledning særlig indkaldt generalforsamling, skænkes dens midler til velgørende formål.

 

Retningslinjer for visse dele af foreningens daglige drift.

Tillæg 1.

Om SBS-postordre. Vedtaget af bestyrelsen den 2. maj 1981 og ændret af bestyrelsen den 2. november 2019 og den 29. oktober 2022.

Regnskabet for postordre revideres af foreningens bilagskontrollanter.

Årsregnskabet for postordre afsluttes pr. 31. august, og der træffes aftale med bilagskontrollanterne om tid og sted for kontrol.

Herefter vil bestyrelsen på generalforsamling fremlægges to reviderede regnskaber for henholdsvis foreningen og postordre.

Bestyrelsen træffer beslutning om overførsel af midler fra postordre til foreningen.

Tillæg 2.

Om auktion afholdt af SBS. Vedtaget af bestyrelsen den 21. februar 1981 og ændret af bestyrelsen den 6.november 2010 og den 28. oktober 2023.

Foreningens medlemmer kan frit indlevere auktionsmateriale til foreningens stævner, fællesstævner med andre foreninger, samt effekter til salg på ølfestivaler. Gældende for alle indleverede effekter er, at det er 75/25 princippet som er gældende. Hermed menes 75% af opnået pris/salgspris til medlemmet og 25% af prisen til foreningen. Bestyrelsen har til en hver tid ret til at afvise effekter, som skønnes ikke egnet til auktion/salg.

Tillæg 3.

Vedtaget ved generalforsamling den 3. november 1990 og ændret af bestyrelsen den 1. oktober 1994 og den 6. november 2010.

A-medlemmer modtager etiketter og blade 4 gange årligt.

B-medlemmer modtager ingen etiketter og ingen blade men har ellers samme rettigheder som A-medlemmer.

Tillæg 4.

Vedtaget ved generalforsamling den 2. november 2013.

Adgang til foreningens aktiver (bankkonti og kontanter), gives kun til foreningens formand, kasserer samt personen, der styrer postordren. Kassereren gives ret til at oprette hævekort (Visa/Dankort) i foreningens navn.

Formand og kasserer har tilladelse til at flytte kontoen til billigst mulige bank eller sparekasse.